Academy
Hand-on
Hair Transplant Training
Advance Hand-on Hair Transplant Training
หลักสูตรอบรมด้านการปลูกผมขั้นสูง 2 วัน กับแพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น ด้วยเทคนิค Micrograft Forceps FUE โดยเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพียง 6 คน เจาะลึกทฤษฎีตามหลักการแพทย์ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเตรียมเครื่องมือทำหัตถการ การออกแบบแนวผมด้านหน้า รวมถึงเทคนิคการย้ายกราฟต์ผมจากด้านหลังท้ายทอย นำมาเตรียมสภาพให้พร้อม และปลูกบนพื้นที่ใหม่ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด พร้อมเข้าชม Live Demonstration การปลูกผมให้ผู้เข้ารับบริการในห้องหัตถการจริง รวมถึงฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ปลูกผม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มประสบการณ์การปลูกผมแบบครบทุกขั้นตอน
Advance Hand-on Hair Transplant Training
หลักสูตรอบรมด้านการปลูกผมขั้นสูง 2 วัน กับแพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น ด้วยเทคนิค Micrograft Forceps FUE โดยเป็นกลุ่มขนาดเล็กเพียง 6 คน เจาะลึกทฤษฎีตามหลักการแพทย์ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การเตรียมเครื่องมือทำหัตถการ การออกแบบแนวผมด้านหน้า รวมถึงเทคนิคการย้ายกราฟต์ผมจากด้านหลังท้ายทอย นำมาเตรียมสภาพให้พร้อม และปลูกบนพื้นที่ใหม่ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด พร้อมเข้าชม Live Demonstration การปลูกผมให้ผู้เข้ารับบริการในห้องหัตถการจริง รวมถึงฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ปลูกผม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและเติมเต็มประสบการณ์การปลูกผมแบบครบทุกขั้นตอน
WHY CHOOSE Advance Hand-on Hair Transplant Training TECHNIQUE
Standard FUE Technique