NEAT
Hand-on Hair
Transplant Training
NEAT Hand-on Hair Transplant Training
หลักสูตร Private Class เพียง 1 คน ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ Namnin กับแพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น เป็นเวลา 3 วัน โดยเป็นผู้ที่ผ่าน Proficiency Hand-on Hair Transplant Training มาแล้วเท่านั้น เริ่มต้นด้วยการเจาะลึกเทคนิค NEAT ซึ่งเป็นเทคนิคปลูกผมขั้นสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของ Namnin รวมทั้งแนะนำเบื้องต้นถึงเส้นทางธุรกิจให้บริการปลูกผม จากนั้น เข้าชม Live Demonstration การปลูกผมด้วยเทคนิค NEAT ให้กับผู้เข้ารับบริการ พร้อมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในห้องหัตถการปลูกผมจริง และเสริมด้วยข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอดจนการวางแผนธุรกิจบริการปลูกผมให้ตอบโจทย์ตลาดในระยะยาวได้สำเร็จ
NEAT Hand-on Hair Transplant Training
หลักสูตร Private Class เพียง 1 คน ในการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ภายใต้ชื่อ Namnin กับแพทย์หญิงดิลกณิกนันต์ นามทองต้น เป็นเวลา 3 วัน โดยเป็นผู้ที่ผ่าน Proficiency Hand-on Hair Transplant Training มาแล้วเท่านั้น เริ่มต้นด้วยการเจาะลึกเทคนิค NEAT ซึ่งเป็นเทคนิคปลูกผมขั้นสูงเอกสิทธิ์เฉพาะของ Namnin รวมทั้งแนะนำเบื้องต้นถึงเส้นทางธุรกิจให้บริการปลูกผม จากนั้น เข้าชม Live Demonstration การปลูกผมด้วยเทคนิค NEAT ให้กับผู้เข้ารับบริการ พร้อมฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในห้องหัตถการปลูกผมจริง และเสริมด้วยข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ตลอดจนการวางแผนธุรกิจบริการปลูกผมให้ตอบโจทย์ตลาดในระยะยาวได้สำเร็จ
WHY CHOOSE NEAT Hand-on Hair Transplant Training TECHNIQUE
N / E / A / T Technique